Geen duurzame beleggingsdoelstelling – artikel 8

De pensioenregeling van Pensioenfonds Flexsecurity kwalificeert als een financieel product in het kader van Europese regelgeving. Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het pensioenfonds beschouwt de pensioenregeling in dit kader als een financieel product conform Artikel 8: ‘een product dat ESG promoot’. Daarnaast heeft het pensioenfonds besloten te gaan rapporteren over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (zogenaamde Principle Adverse Impact indicatoren, PAI’s).

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het pensioenfonds heeft binnen de brede context van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) keuzes gemaakt welke onderwerpen prioriteit krijgen. Er is besloten het thema Klimaat specifieke aandacht te geven in de breedte van de beleggingen en daarnaast rekening te houden met diverse sociale aspecten. Daarnaast belegt het pensioenfonds in ondernemingen die praktijken van een goed bestuur volgen.

Beleggingsstrategie

Het pensioenfonds hanteert een langetermijnbeleggingsstrategie op basis van de doelstelling, de risicohouding en de beleggingsbeginselen. Deze beleggingsstrategie is vastgelegd in het strategische beleggingsbeleid.

Onderdeel van het strategische beleggingsbeleid is het MVB-beleid. In dit beleid zijn de instrumenten toegelicht die het pensioenfonds tot zijn beschikking heeft om zijn MVB-strategie uit te voeren. De instrumenten zijn uitsluiting, ESG-integratie inclusief screening en best-in-class, betrokkenheid via dialoog en uitoefening van stemrecht, positieve selectie en impact beleggen.

Aandeel beleggingen

Het pensioenfonds herijkt periodiek (om de circa drie jaar) haar strategisch langetermijnbeleggingsbeleid met behulp van een zogenaamde ALM-studie. Hieruit volgt het gewenste rendements- en risicoprofiel van het pensioenfonds, met inachtneming van duurzaamheidsrisico’s. Het strategisch beleggingsbeleid dient vervolgens als uitgangspunt bij de vaststelling van het jaarlijkse beleggingsbeleid.

Het pensioenfonds wenst de beleggingsportefeuille aan te laten sluiten bij het MVB-beleid. De invulling en daarmee de integratie van de ecologische en sociale kenmerken zijn per beleggingscategorie bepaald.

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Het pensioenfonds ziet door middel van de kwartaalrapportage van de fiduciair vermogensbeheerder toe op de voortgang en realisatie van de MVB-doelstellingen waaronder de ecologische en sociale kenmerken die het pensioenfonds promoot.

Methodologieën

Het pensioenfonds maakt gebruik van veel ESG-data waar meerdere methodologieën aan ten grondslag liggen. De belangrijkste methodologieën hebben betrekking op het meten van duurzaamheidsfactoren en het duurzaamheidsprofiel van landen en bedrijven. Het pensioenfonds brengt het duurzaamheidsprofiel van bedrijven in kaart met ESG-ratings en indicatoren die inzicht geven in de duurzaamheidsprestaties van landen en bedrijven (bijv. de broeikasgasemissies).Daarnaast voert het pensioenfonds via de fiduciair vermogensbeheerder gestructureerd de dialoog.

Databronnen en -verwerking

Voor de beoordeling van de duurzaamheidsaspecten gebruikt het pensioenfonds data van externe dataleveranciers. De data wordt door de fiduciair vermogensbeheerder verzameld in meerdere systemen.

Methodologische en databeperkingen

Extern aangeleverde ESG-data zijn voortdurend in ontwikkeling en in zekere mate subjectief. Het pensioenfonds is zich hier van bewust en hanteert mede om deze reden meerdere databronnen en -leveranciers voor het beleggingsbeleid. Op deze manier blijft de afhankelijkheid en invloed beheerst en controle van toepassing. Om de gegevenskwaliteit te waarborgen, heeft het pensioenfonds via de fiduciair vermogensbeheerder regelmatig contact met de externe leveranciers en vindt periodiek een evaluatie plaats, onder andere in de vorm van een selectietraject. In dit traject heeft datakwaliteit een belangrijke plek.

Due diligence 

Voor de beheersing van duurzaamheidsrisico volgt het pensioenfonds de volgende stappen 1) Risico-identificatie, 2) Risicobereidheid, 3) Risicobeoordeling, 4) Risicomitigatie en 5) Monitoring en Evaluatie.

Engagementbeleid

Het pensioenfonds gaat in gesprek met bedrijven waar (potentiële) negatieve impacts zijn geïdentificeerd. In de dialoog spelen ook de strategie, de financiële prestaties en risico’s en de kapitaalstructuur van de desbetreffende onderneming een rol. De engagementactiviteiten van het pensioenfonds zijn uitbesteed aan de fiduciair vermogensmanager en de externe vermogensbeheerders.

Aangewezen referentiebenchmark

Niet van toepassing.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten van de beleggingen van Flexsecurity is te vinden in de uitgebreide Duurzaamheidsinformatie en in de Precontractuele informatie inzake duurzaam beleggen. Onze Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren over de jaren 2022 en 2021 vindt je hier

 

 

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.