Onze organisatie

Controle

1. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd, en
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een aantal goedkeuringsrechten voor besluiten van het bestuur. Het gaat daarbij om besluiten die van groot belang zijn voor de deelnemers en werkgever. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Naam

Functie

Namens

Hans van Slooten

voorzitter

werkgevers

Esther Gotink

secretaris

deelnemers

Swen Laarveld

lid

werkgevers

Monique van Dalen-Krommenhoek

lid

deelnemers

2. Compliance officer

De compliance officer controleert of het bestuur zich aan de wet houdt. Ook checkt hij of het bestuur de gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé. De compliance officer van ons fonds is Danny Smit van Partner in Compliance.

3. Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af. 
De accountant van ons fonds is PricewaterhouseCoopers Accountants.

4. Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen.
De certificerend actuaris van ons fonds is Willis Towers Watson.
Hamadi Zaghdoudi van Willis Towers Watson vervult de actuariële sleutelfunctie voor Flexsecurity.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

bestuur.jpg      Uitvoering      Controle      Toezicht      Advies      Bestuur

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.